فرآیند ایده پردازی

فرآیند ایده پردازی میتواند چندین حالت داشته باشد. در اینجا ما به معرفی رویکردی کلی برای خلق گزینه های مدل کسب و کار نوآور میپردازیم: 1.ترکیب تیم سوال کلیدی: آیا تیم ما برای ایجاد ایده های تازه ی مدل کسب و …