پلیمرهای زیستی به عنوان چسب های زیستی پایدار برای فلزات

پلیمرهای زیستی به عنوان چسب های زیستی پایدار برای فلزات 1. مقدمه در طول دهه­ ی گذشته، تاکید زیادی بر بهبود پایداری محصولات و فرآیندهای شیمیایی صنعتی شده است. مواد زیست پایه به دلیل این که در طبیعت به وفور وجود …