بزرگترین ترندهای استارتاپ در سال 2022

پس از دو سال بی ثباتی و ازهم گسیختگی شدید همه گیری، کارآفرینان در حال سنجش چشم انداز تجاری خود برای سال پیش رو و پیش بینی مسیرهایی هستند که میتواند بر برنامه ی آنها اثر بگذارد. پیشرفت در فناوری دیجیتال …