تولید بیودیزل از ریزجلبک‌ها: درک شاخص پایداری

تولید بیودیزل از ریزجلبک‌ها: درک شاخص پایداری در دوره‌ای که زندگی به فرم‌های مختلف حول انرژی می‌گردد، بحران پایداری، واقعیتی گریزناپذیر است. با ادامه مصرف انرژی توسط جمعیتی که رو به افزایش است، حفظ پایداری اقتصادی، زیست‌محیطی، و اجتماعی کار دشواری …