نوآوری باز یا نوآوری بسته؟!

نوآوری، ارمغانی مطلوب در بیشتر شرکت های سراسر جهان محسوب میشود؛ چرا‌­‌‌که این فرآیند علاوه بر ایجاد حسی مثبت از خلق چیزی متفاوت، از لحاظ تجاری برای بسیاری از سازمان ها ضروری است. نوآوری باز و بسته دو مدل متفاوت از …