مهارت های راه اندازی یک استارتاپ

مهارت های لازم برای راه اندازی یک استارتاپ بیایید این سوال را به این شکل مطرح کنیم: چه مهارت هایی لازمه ی شروعِ فعالیت تجاری مخاطره آمیز، تیم سازی و تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ میباشد.  1.شروعِ فعالیت تجاری مخاطره …