خاصیت ترشوندگی روکش‌های شفاف و ضد مه‌گرفتگی پلی(اکریلیک اسید)-نانوسیلیکا

مقدمه در چند دهه اخیر، قابلیت ترشوندگی توجه محققان و مهندسان زیادی را به خود جلب کرده است. چندین تحقیق درباره تنظیم رفتار ترشوندگی مواد با دستکاری شیمی سطح و زبری آن انجام شده است. ابرآبگریزی و ابرآبدوستی (SH) دو حالت …