نوآوری درسازمان در سال 2022

امروزه بیشتر شرکت ها به دنبال نوآوری هستند، اما اکثر آنها در تقلا برای رسیدن به نتایج واقعی میباشند. از آنجا که نوآوری دشوار است، برنامه ریزی و اولویت بندی مستمر برای آن را چالش برانگیز میکند. علی رغم چالش های …