هیدروژل بر پایه زیست‌پلیمر با قابلیت پرینت سه بعدی

هیدروژل بر پایه زیست‌پلیمر با قابلیت پرینت سه بعدی برای جذب فلزات سمی از آب مقدمه آب تازه یکی از نیازهای اساسی انسان و یکی از اجزای حیاتی برای کشاورزی و صنایع تجاری است. با این وجود، رشد جمعیت از طریق …