دو نوع متفاوت کارآفرینی

کارآفرینی مربوط به ایجاد کسب و کاری جدید است که قبلاً وجود نداشته است. به گفته ی بیل اولت نویسنده کتاب “راه اندازی کسب و کار”، کارآفرینی حداقل میتواند به دو مفهوم بسیار متفاوت اشاره کند.این تفاوت ها تاثیر به سزایی …