چرا باید کارکنان را آموزش داد؟

چرا کسب و کار­های نوپا باید به نیروهایشان آموزش بدهند؟ تقریباً هرکسی که شرکتی فناور میسازد میداند که مهم دارایی اش کارکنانش هستند. کسب وکارهای نوپایی که به خوبی اداره میشوند تأکید زیادی روی فرآیندکارمندیابی و مصاحبه میگذارند تا پایگاه استعدادهایشان …